Vedtægter for Hornbæk Golfklub

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 2023

Vedtægter for Hornbæk Golfklub
§ 1
Klubbens navn er Hornbæk Golfklub, og dens hjemsted er Helsingør Kommune

§ 2 Formål
Klubbens formål er:
 at udvikle, drive og fremtidssikre Hornbæk Golfklubs golfbaner og træningsfaciliteter
 at sikre og organisere de idrætslige aktiviteter for medlemmerne
 desuden kan klubben med generalforsamlingens tilslutning vælge at drive shoppen og
restauranten
Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og Hornbæk Idrætsforening

§ 3 Optagelse af medlemmer
Som medlemmer optages kun personer, som opfylder Dansk Golf Unions amatør- og professionelle
bestemmelser
Kun aktive medlemmer optages
Klubben tilbyder 3 typer af medlemskaber
 Fuldtid
 Fleksibel
 Passiv
Bestyrelsen fastsætter medlemskategorier og medlemsrettigheder for de tre typer medlemskaber.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og leve op til dens
formålsbestemmelse.
Indmeldelse sker skriftligt til Hornbæk Golfklub
Bestyrelsen afgør alle spørgsmål om optagelse
Optagelsen er betinget af indbetalt Indskud og Kontingent som fastlagt i § 4
Bevis for betalt Kontingent skal medbringes på banen
Generalforsamlingen kan af kapacitetshensyn periodevis begrænse tilgangen af medlemmer. I så
fald føres tidsprioriteret venteliste over personer, som ønsker at blive optaget som medlem.
Optagelsen på ventelisten for voksne og greenfee medlemmer er betinget af indbetalt
ventelistekontingent.
Ved optagelse fra ventelisten har fuldtidsmedlemmer fortrinsret
Medlemsåret er kalenderåret

§ 4 Kontingent & Takster
Kontingentet for det efterfølgende medlems år godkendes af Generalforsamlingen efter
bestyrelsens indstilling og omfatter følgende medlemskategorier:
Medlemmer – Fulde rettigheder
Voksne (over 24 år)
Ungsenior (19-32)
Studiemedlemmer (19-29 år)
Juniorer (0-18 år)
Medlemmer – Begrænsede rettigheder
F-70+ medlemmer
F-Greenfeemedlemmer
Medlemmer – Passive medlemmer
Kontingentet kan opkræves helårligt, halvårligt, eller månedligt.
Bestyrelsen kan fastsætte et gebyr for forsinket betaling. Der opkræves omkostningsbestemt gebyr for
medlemmer som ikke benytter automatisk betalingsservice.
Bestyrelsen fastsætter takster for greenfee.
Bestyrelsen fastsætter satser, betingelser og rettigheder for optagelse på venteliste,
greenfee og andre ydelser, som ikke er fastlagt i vedtægterne.
De af medlemmerne betalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab eller ved
overgang til anden medlemskategori
Udmeldelse eller skift til anden medlemskategori med lavere kontingent kan kun ske ved skriftlig
henvendelse til klubben senest d. 30. september i kalenderåret, inden udmeldelsen eller skiftet ønskes
effektueret.
Ændringer i henhold til foranstående efter denne dato accepteres ikke og kontingent for det
efterfølgende kalenderår vil blive opkrævet. Undtaget herfra er Juniorer, der kan udmelde sig frem til 1.
april i kontingentåret.
Så længe et medlem er i kontingentrestance fortabes alle medlemsrettigheder
Generhvervelse af medlemsrettigheder kan først ske når hele restancen er betalt

§ 5 Generalforsamling
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes i Hornbæk hvert år inden udgangen af november
måned.
Indkaldelse skal ske ved elektronisk kommunikation (e-mail) eller skriftligt med mindst 14 dages
varsel med angivelse af dagsorden og vedlagt sammendrag af det reviderede regnskab. Herudover
skal det detaljerede reviderede regnskab være fremlagt i klubbens sekretariat.

Bestyrelsen kan i helt særlige og af uopsættelige grunde beslutte at generalforsamlingen kan afholdes
udelukkende digitalt eller som en kombination af både digitalt og fysisk fremmøde. Eksempler på dette
er eks. pandemi som forhindrer større fysiske møder.
Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.
Stemmeberettigede er kun aktive og passive medlemmer, som i følge dansk lov er personlig
myndige, og som ikke er i restance til klubben, med hver 1 stemme.
Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet.
På 50% af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmers forlangende, skal der
afholdes skriftlig afstemning.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der – i tilfælde af kampvalg – anvendes skriftlig
afstemning og følgende afstemningsmetode:
Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget
medlem skal stemme på det antal kandidater, der skal vælges og kun med 1 stemme på hver
kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne
med lige stemmetal, hvis der stadig er ubesatte poster.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst ¼ af de
stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse
af de forslag, der ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens
modtagelse, og indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 8 dages varsel med angivelse
af dagsorden.
Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

§ 6 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Bestyrelsens planer for det kommende år
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge
5. Fremlæggelse af budget og godkendelse af medlemskontingenter
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Forslag fra medlemmerne
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt
Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling,
være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. oktober. Forslag fra medlemmerne skal
omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 7 Bestyrelsen
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 7 medlemmer (Formand, Næstformand,
Kasserer, 4 menige medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formanden er på valg i lige år.
Kassereren er på valg i ulige år.
Bestyrelsesmedlem 1-2 vælges i lige år og derefter hvert andet år
Bestyrelsesmedlem 3-5 vælges i ulige år og derefter hvert andet år
Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer.
I tilfælde af vakance i bestyrelsen, supplerer bestyrelsen, i det omfang den finder det
nødvendigt, sig selv indtil næste generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig selv mht. Næstformand og udvalgsposter.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Under formandens forfald træder næstformanden i et og alt i formandens sted.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Protokollen godkendelse på efterfølgende
bestyrelsesmøde, og danner derefter gyldigt bevis for de førte forhandlinger.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed gør
formandens stemme udslaget.
Bestyrelsen organiserer klubben i udvalg på en måde, der er hensigtsmæssig i forhold til de fastsatte
aktiviteter. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg. Bestyrelsen/daglig ledelse udpeger for
hvert udvalg en politisk/økonomisk ansvarlig blandt bestyrelsens medlemmer.

§ 8 Daglig ledelse
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for klubbens drift og udvikling. Den daglige ledelse
varetages af klubmanager.
Bestyrelsen skal føre tilsyn med klubbens drift og påse, at klubben ledes på en forsvarlig måde
og i overensstemmelse med klubbens vedtægter samt de retningslinjer, bestyrelsen har givet
den daglige ledelse
Klubben tegnes af Formanden eller Næstformanden. Dette skal altid ske i forening med mindst
ét yderligere bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen ansætter og afskediger ledende medarbejdere.
Bestyrelsen er berettiget til at optræde på klubbens vegne med bindende virkning.
Ved optagning af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes klubben af hele
bestyrelsen.
Bankfuldmagter kan kun meddeles til mindst to prokuraanmeldte personer i forening og kun

§ 9 Regnskab.
Klubbens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.

§ 10 Spillet
For golfspillet i klubben gælder de af ”The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews” fastsatte
regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte Lokale Regler.
Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions
handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og -matcher sker i henhold
til det af DGU fastsatte slope-system.
Bestyrelsen fastsætter de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling
og opretholdelse af orden inden for klubbens område.
Bestyrelsen er ansvarlig for beslutninger vedrørende lukning af banen, nødvendige
lokalregler, vinterforanstaltninger o. lign.
Disse beslutninger vil i perioder kunne indskrænke de aktive medlemmers rettigheder.
Opfylder et medlem ikke sine medlemsforpligtelser, kan bestyrelsen straffe vedkommende med
advarsel, karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med eksklusion fra klubben.
Et medlem kan midlertidig udelukkes eller ekskluderes af bestyrelsen, såfremt vedkommende
handler til skade for klubben.
Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan af medlemmet kræves forelagt og afgjort på
førstkommende generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende
virkning.
Alle afgørelser kan af medlemmet endvidere kræves indbragt for Dansk Golf Unions Amatør-og
Ordensudvalg inden 4 uger efter, at forholdet er begået, eller at parten er blevet bekendt med
den afgørelse, der klages over.

§ 11 Hæftelse
• Ingen medlemmer hæfter for klubbens gæld.

§ 12 Vedtægtsændringer, opløsning m.m.
Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de repræsenterede
stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
Til vedtagelse af beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle
stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af
de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
Hvis 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på
generalforsamlingen, men forslaget om klubbens opløsning dog er vedtaget med 2/3 af de
repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages
varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal holdes inden 4 uger efter den første
generalforsamling.
Forslaget kan her vedtages med 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer,
uanset disses antal.

§ 13 Afvikling af klubben.
I tilfælde af klubbens opløsning vedtaget i henhold til § 12, træffer generalforsamlingen ved
simpel stemmeflerhed på den generalforsamling, der endeligt vedtager opløsning,
bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsning – herunder afviklingen af
klubbens formueforhold.
Eventuelt overskud ved afvikling tilfalder Hornbæk Idrætsforening.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. februar 1989 og senest revideret
2.marts 2023