Vedtægter for Hornbæk Golfklub

Vedtaget på generalforsamlingen november 2021

Vedtægter for Hornbæk Golfklub

§ 1. Formål
• Klubbens navn er Hornbæk Golfklub, og dens hjemsted er Helsingør Kommune
• Klubbens formål er at afslutte etableringen og forestå driften af en golfbane og organisere
de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan nyde golfspillet
under de bedst mulige forhold
• Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og Hornbæk Idrætsforening

§ 2. Optagelse af medlemmer
• Som medlemmer optages kun personer, som opfylder Dansk Golf Unions amatør- og
professionelle bestemmelser
• Kun aktive medlemmer optages
• Indmeldelse sker skriftligt til Hornbæk Golfklub
• Bestyrelsen afgør alle spørgsmål om optagelse
• Optagelsen er betinget af indbetalt Indskud og Kontingent som fastlagt i § 3
• Bevis for betalt Kontingent skal medbringes på banen
• Bestyrelsen kan af kapacitetshensyn periodevis begrænse tilgangen af medlemmer. I så fald
føres tidsprioriteret venteliste over personer, som ønsker at blive optaget som medlemmer.
• Optagelsen på ventelisten for voksne og greenfee medlemmer er betinget af indbetalt
ventelistekontingent.
• Medlemsåret er kalenderåret

§ 3. Kontingent
• Kontingentet for det efterfølgende medlems år godkendes af Generalforsamlingen efter
bestyrelsens indstilling og omfatter følgende medlemskategorier:
• Medlemmer – Fulde rettigheder
o Voksne (over 24 år)
o Ungsenior (19-32)
o Studiemedlemmer (19-29 år)
o Juniorer (0-18 år)
• Medlemmer – Begrænsede rettigheder
o F-70+ medlemmer
o F-Greenfeemedlemmer
• Medlemmer – Passive medlemmer
o Passive medlemmer
• De af medlemmerne betalte indskud, eller dele heraf, tilbagebetales ikke.
• Begrænsede rettigheder. Kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.
Kontingent er forfaldent ved optagelse og derefter årligt ved medlemsårets start.
Kontingentet kan opkræves helårligt, halvårligt, kvartalsvis eller månedligt. Kontingentet
tillægges et administrationsgebyr som modsvarer de ekstra udgifter ved opdelt betaling.

• F-70+ medlemmer har fulde medlemsrettigheder, men betaler en af
bestyrelsen fastsat greenfee for spil i weekender og på helligdage.
• F-Medlemmer – Greenfee medlemmer har fulde medlemsrettigheder, men betaler en
af bestyrelsen fastsat greenfee for spil alle dage.
• Så længe et medlem er i kontingentrestance, fortabes alle medlemsrettigheder.
• Generhvervelse af medlemsrettigheder kan først ske, når hele restancen er betalt.
• Bestyrelsen er berettiget til at opkræve et administrationsgebyr i forbindelse med
opkrævning af enhver restance.

• Udmeldelse eller skift til en medlemstype med lavere kontingent kan kun ske ved skriftlig
henvendelse til klubben senest d. 30. september i kalenderåret, inden udmeldelsen eller
skiftet ønskes effektueret. Ændringer i henhold til foranstående efter denne dato accepteres
ikke og kontingent for det efterfølgende kalenderår vil blive opkrævet. Undtaget herfra er
Juniorer, der kan udmelde sig frem til 1. april i kontingentåret.

• Der ydes ikke refusion på indbetalt kontingent ved udmeldelse eller overgang til passivt
medlemskab i løbet af et kalenderår.
• Medlemmer der optages i klubben i løbet af sæsonen, betaler et forholdsmæssigt
kontingent, der som minimum svarer til DGU’s krav for fuldt medlemskab. Medlemmer der
har været medlem af klubben i det foregående år, betaler altid fuldt kontingent ved
genindmeldelse i klubben.

• Bestyrelsen fastsætter satser, betingelser og rettigheder for optagelse på venteliste,
greenfee og andre ydelser, som ikke er fastlagt i vedtægterne.
• Bestyrelsen fastsætter betingelser og rettigheder for spil på banen, brug af trænings- og
klubfaciliteter o. lign.
• Bestyrelsen er ansvarlig for beslutninger vedrørende lukning af banen, nødvendige
lokalregler, vinterforanstaltninger o. lign.
• Disse beslutninger vil i perioder kunne indskrænke de aktive medlemmers rettigheder.
• Fuldtidsmedlemmer har fri adgang til banen
• F-70+ medlemmer har fri adgang til banen på hverdage og betaler greenfee efter samme
regler som for Hornbæk Golfbane.
• F-greenfeemedlemmer har fri adgang til Lærkeagerbanen, men skal betale greenfee efter
samme regler som for Hornbæk Golfbane. Juniorer fra 4-7 år må gerne spille på
Lærkeagerbanen, men ikke på Hornbæk Golfbane.

§ 4. Generalforsamling
• Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
• Ordinær generalforsamling afholdes i Hornbæk hvert år inden udgangen af november
måned. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af
dagsorden og vedlagt sammendrag af det reviderede regnskab. Herudover skal det
detaljerede reviderede regnskab være fremlagt i klubbens sekretariat.
• Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.
• Stemmeberettigede er kun aktive og passive medlemmer, som i følge dansk lov er personlig
myndige, og som ikke er i restance til klubben, med hver 1 stemme. Der kan ikke stemmes
med fuldmagt.
• Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, hvor disse vedtægter ikke foreskriver
andet.
• På 50% af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmers forlangende, skal der
afholdes skriftlig afstemning.
• Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der – i tilfælde af kampvalg – anvendes
skriftlig afstemning og følgende afstemningsmetode:
o Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget
medlem skal stemme på det antal kandidater, der skal vælges og kun med 1 stemme
på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler
mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.
• Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst
¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom
med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.
• Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens
modtagelse, og indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 8 dages varsel med angivelse af
dagsorden.
• Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af
dirigenten.

§ 5. Dagsorden
• Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget og godkendelse af medlemskontingenter
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt
• Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling,
være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. oktober. Forslag fra medlemmerne skal
omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 6. Bestyrelsen
• Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af følgende:
o Formand (Vælges direkte)
o Kasserer (Vælges direkte)
o Bestyrelsesmedlem 1
o Bestyrelsesmedlem 2
o Bestyrelsesmedlem 3
o Bestyrelsesmedlem 4
o Bestyrelsesmedlem 5
• Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen efter følgende model:
o Formanden vælges første gang i 2020 og derefter hvert andet år
o Kassereren vælges første gang i 2019og derefter hvert andet år
o Bestyrelsesmedlemmer 1-2 vælges første gang i 2020 og derefter hvert andet
år
o Bestyrelsesmedlemmer 3-5 vælges første gang i 2019 og derefter hvert andet år
Genvalg kan finde sted
• Bestyrelsen konstituerer sig, formanden og kassereren dog undtaget, med næstformand og
herudover efter behov på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
• Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer.
• I tilfælde af vakance i bestyrelsen, supplerer bestyrelsen, i det omfang den finder det
nødvendigt, sig selv indtil næste generalforsamling.
• Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
• Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed
er formandens stemme afgørende.
• Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
• Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

§ 7. Daglig ledelse
• Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning,
beslutninger i klubbens anliggender.
• Klubben tegnes af formanden eller næstformanden. Dette skal altid ske i forening med
mindst ét yderligere bestyrelsesmedlem.
• Bestyrelsen kan ansætte og afskedige lønnet personale og meddele specialfuldmagter.
• Bestyrelsen er berettiget til at optræde på klubbens vegne med bindende virkning.
• Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom, tegnes klubben dog af
hele bestyrelsen.
• Bestyrelsen kan nedsætte de for driften nødvendige udvalg.
• Udvalgsmedlemmer skal godkendes af bestyrelsen.
• Bestyrelsen og udvalgets formand fastlægger sammen opgaver og kompetence, og giver
retningslinjerne for udvalgsarbejdet, herunder forretningsorden.

§ 8. Regnskab.
• Klubbens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.

§ 9. Spillet
• For golfspillet i klubben gælder “Rules of The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews” samt
de af bestyrelsen med Dansk Golf Union godkendte fastsatte lokale regler.
• Fastsættelse af aktive medlemmers handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions
handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer sker i henhold til det af
DGU fastsatte slope-system.
• Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendigt af hensyn til spillets
afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område.
• Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i
gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse fra klubben, idet dog afgørelsen om
udelukkelsen af medlemmet kan kræves på medlemmets egen foranledning forelagt
en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har ikke opsættende virkning.
• Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Unions Amatørog Ordensudvalg.

§ 10 Hæftelse
• Ingen medlemmer hæfter for klubbens gæld.

§ 11. Vedtægtsændringer, opløsning m.m.
• Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de repræsenterede
stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
• Til vedtagelse af beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle
stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3
af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
• Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på
generalforsamlingen, men forslaget om klubbens opløsning dog er vedtaget med 2/3 af de
repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8
dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal holdes inden 4 uger efter den første
generalforsamling.
• Forslaget kan her vedtages med 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer,
uanset disses antal.

§ 12. Afvikling af klubben.
• I tilfælde af klubbens opløsning vedtaget i henhold til § 11, træffer generalforsamlingen ved
simpelt stemmeflerhed på den generalforsamling, der endeligt vedtager opløsning,
bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsning – herunder afviklingen af
klubbens formueforhold.
• Eventuelt overskud ved afvikling tilfalder Hornbæk Idrætsforening.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. februar 1989, revideret på den
ekstraordinære generalforsamling 6. maj 1999, samt revideret på ordinære og ekstraordinære
generalforsamlinger 23. februar 2002, 9. marts 2006, 26. marts 2009, 24. marts 2010, 16. november
2010, 19. marts 2014, 16. marts 2015, 17. marts 2016, 16. marts 2017, 30. november 2017, 21.
november 2018 og 27. november 2019, 27. november 2020, 25. november 2021

Bestyrelsen