Vedtægter for Hornbæk Golfklub

Vedtaget på generalforsamlingen november 2019

§ 1. Formål

 • Klubbens navn er Hornbæk Golfklub, og dens hjemsted er Helsingør Kommune
 • Klubbens formål er at afslutte etableringen og forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan nyde golfspillet under de bedst mulige forhold
 • Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og Hornbæk Idrætsforening

2. Optagelse af medlemmer

 • Som medlemmer optages kun personer, som opfylder Dansk Golf Unions amatør- og professionelle bestemmelser
 • Kun aktive medlemmer optages
 • Indmeldelse sker skriftligt til Hornbæk Golfklub
 • Bestyrelsen afgør alle spørgsmål om optagelse
 • Optagelsen er betinget af indbetalt Indskud og Kontingent som fastlagt i § 3
 • Bevis for betalt Kontingent skal medbringes på banen
 • Bestyrelsen kan af kapacitetshensyn periodevis begrænse tilgangen af medlemmer. I så fald føres tidsprioriteret venteliste over personer, som ønsker at blive optaget som medlemmer. Der føres separate ventelister for:
  • Voksne, Ungsenior og Studiemedlemmer
  • Juniorer
  • F-70+ medlemmer
  • F-Greenfee medlemmer
 • Optagelsen på ventelisten for voksne og greenfee medlemmer er betinget af indbetalt ventelistekontingent.
 • Medlemsåret er kalenderåret

§ 3. Kontingent

 • Kontingentet for det efterfølgende medlems år godkendes af Generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling og omfatter følgende medlemskategorier:
 • Medlemmer – Fulde rettigheder
  • Voksne (over 24 år)
  • Ungsenior (19-32)
  • Studiemedlemmer (19-29 år)
  • Juniorer (0-18 år)
 • Medlemmer – Begrænsede rettigheder
  • F-70+ medlemmer
  • F-Greenfeemedlemmer
 • Medlemmer – Passive medlemmer
  • Passive medlemmer
 • De af medlemmerne betalte indskud, eller dele heraf, tilbagebetales ikke.
 • Begrænsede rettigheder. Kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning. Kontingent er forfaldent ved optagelse og derefter årligt ved medlemsårets start.
  • F-70+ medlemmer har fulde medlemsrettigheder, men betaler en af bestyrelsen fastsat greenfee for spil i weekender og på helligdage.
  • F-Medlemmer – Greenfee medlemmer har fulde medlemsrettigheder, men betaler en af bestyrelsen fastsat greenfee for spil alle dage.
 • Så længe et medlem er i kontingentrestance, fortabes alle medlemsrettigheder.
 • Generhvervelse af medlemsrettigheder kan først ske, når hele restancen er betalt.
 • Bestyrelsen er berettiget til at opkræve et administrationsgebyr i forbindelse med opkrævning af enhver restance.
 • Udmeldelse eller skift til en medlemstype med lavere kontingent kan kun ske ved skriftlig henvendelse til klubben senest d. 30. september i kalenderåret, inden udmeldelsen eller skiftet ønskes effektueret. Ændringer i henhold til foranstående efter denne dato accepteres ikke og kontingent for det efterfølgende kalenderår vil blive opkrævet. Undtaget herfra er Juniorer, der kan udmelde sig frem til 1. april i kontingentåret.
 • Der ydes ikke refusion på indbetalt kontingent ved udmeldelse eller overgang til passivt medlemskab i løbet af et kalenderår.
 • Medlemmer der optages i klubben i løbet af sæsonen, betaler et forholdsmæssigt kontingent, der som minimum svarer til DGU’s krav for fuldt medlemskab. Medlemmer der har været medlem af klubben i det foregående år, betaler altid fuldt kontingent ved genindmeldelse i klubben.
 • Bestyrelsen fastsætter satser, betingelser og rettigheder for optagelse på venteliste, greenfee og andre ydelser, som ikke er fastlagt i vedtægterne.
 • Bestyrelsen fastsætter betingelser og rettigheder for spil på banen, brug af trænings- og klubfaciliteter o. lign.
 • Bestyrelsen er ansvarlig for beslutninger vedrørende lukning af banen, nødvendige lokalregler, vinterforanstaltninger o. lign.
 • Disse beslutninger vil i perioder kunne indskrænke de aktive medlemmers rettigheder.
 • Fuldtidsmedlemmer har fri adgang til banen
 • F-70+ medlemmer har fri adgang til banen på hverdage og betaler greenfee efter samme regler som for Hornbæk Golfbane.
 • F-greenfeemedlemmer har fri adgang til Lærkeagerbanen, men skal betale greenfee efter samme regler som for Hornbæk Golfbane. Juniorer fra 4-7 år må gerne spille på Lærkeagerbanen, men ikke på Hornbæk Golfbane.

§ 4. Generalforsamling

 • Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
 • Ordinær generalforsamling afholdes i Hornbæk hvert år inden udgangen af november måned. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og vedlagt sammendrag af det reviderede regnskab. Herudover skal det detaljerede reviderede regnskab være fremlagt i klubbens sekretariat.
 • Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.
 • Stemmeberettigede er kun aktive og passive medlemmer, som i følge dansk lov er personlig myndige, og som ikke er i restance til klubben, med hver 1 stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
 • Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet.
 • På 50% af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmers forlangende, skal der afholdes skriftlig afstemning.
 • Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der – i tilfælde af kampvalg – anvendes skriftlig afstemning og følgende afstemningsmetode:
  • Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem skal stemme på det antal kandidater, der skal vælges og kun med 1 stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.
 • Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.
 • Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden.
 • Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

§ 5. Dagsorden

 • Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget og godkendelse af medlemskontingenter
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Forslag fra medlemmerne
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt
 • Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. oktober. Forslag fra medlemmerne skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 6. Bestyrelsen

 • Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af følgende:
  • Formand (Vælges direkte)
  • Kasserer (Vælges direkte)
  • Bestyrelsesmedlem 1       
  • Bestyrelsesmedlem 2       
  • Bestyrelsesmedlem 3       
  • Bestyrelsesmedlem 4
  • Bestyrelsesmedlem 5
 • Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen efter følgende model:
  • Formanden vælges første gang i 2020 og derefter hvert andet år
  • Kassereren vælges første gang i 2019og derefter hvert andet år
  • Bestyrelsesmedlemmer 1-2 vælges første gang i 2020 og derefter hvert andet år
  • Bestyrelsesmedlemmer 3-5 vælges første gang i 2019 og derefter hvert andet år

Genvalg kan finde sted

 • Bestyrelsen konstituerer sig, formanden og kassereren dog undtaget, med næstformand og herudover efter behov på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
 • Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer.
 • I tilfælde af vakance i bestyrelsen, supplerer bestyrelsen, i det omfang den finder det nødvendigt, sig selv indtil næste generalforsamling.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
 • Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 • Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
 • Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

§ 7. Daglig ledelse

 • Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning, beslutninger i klubbens anliggender.
 • Klubben tegnes af formanden eller næstformanden. Dette skal altid ske i forening med mindst ét yderligere bestyrelsesmedlem.
 • Bestyrelsen kan ansætte og afskedige lønnet personale og meddele specialfuldmagter.
 • Bestyrelsen er berettiget til at optræde på klubbens vegne med bindende virkning.
 • Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom, tegnes klubben dog af hele bestyrelsen.
 • Bestyrelsen kan nedsætte de for driften nødvendige udvalg.
 • Udvalgsmedlemmer skal godkendes af bestyrelsen.
 • Bestyrelsen og udvalgets formand fastlægger sammen opgaver og kompetence, og giver retningslinjerne for udvalgsarbejdet, herunder forretningsorden.

§ 8. Regnskab

 • Klubbens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.

§ 9. Spillet

 • For golfspillet i klubben gælder “Rules of The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews” samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Union godkendte fastsatte lokale regler.
 • Fastsættelse af aktive medlemmers handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system.
 • Klubben respekterer DGU’s regler for frit spil for ihændehavere af Nordisk DGU-kort.
 • Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendigt af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område.
 • Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse fra klubben, idet dog afgørelsen om udelukkelsen af medlemmet kan kræves på medlemmets egen foranledning forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har ikke opsættende virkning.
 • Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.

§ 10 Hæftelse

 • Ingen medlemmer hæfter for klubbens gæld.

§ 11. Vedtægtsændringer, opløsning m.m.

 • Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
 • Til vedtagelse af beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
 • Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget om klubbens opløsning dog er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal holdes inden 4 uger efter den første generalforsamling.
 • Forslaget kan her vedtages med 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

§ 12. Afvikling af klubben.

 • I tilfælde af klubbens opløsning vedtaget i henhold til § 11, træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflerhed på den generalforsamling, der endeligt vedtager opløsning, bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsning – herunder afviklingen af klubbens formueforhold.
 • Eventuelt overskud ved afvikling tilfalder Hornbæk Idrætsforening.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. februar 1989, revideret på den ekstraordinære generalforsamling 6. maj 1999, samt revideret på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger 23. februar 2002, 9. marts 2006, 26. marts 2009, 24. marts 2010, 16. november 2010, 19. marts 2014, 16. marts 2015, 17. marts 2016, 16. marts 2017, 30. november 2017, 21. november 2018 og 27. november 2019.

 

Bestyrelsen